ÅRSHJUL

Praktikcenterudvalget er partetisk sammensat af repræsentanter fra de faglige udvalg for de uddannelser skolen udbyder med skolepraktik. Udvalget formål er at styrke dialogen mellem skolen og virksomhederne, med henblik på at få flere virksomheder inddraget i uddannelse af elever. Udvalget deltager i drøftelser om generelle forhold i skolepraktik for at sikre kvaliteten, og udvalget bidrager med inspiration og hjælp til at skaffe gode arbejdsopgaver til skolepraktikeleverne.

Elevforum 
Elevforum består af skolepraktikelever med repræsentant fra hver uddannelse. Elevforum mødes kvartalvis med praktikcenterchefen og drøfter alle aktuelle emner, som berører eleverne. Det kan være elevønsker om inventar, ændret procedurer eller andre forbedringer, ligesom de forhold der fungerer rigtig godt også drøftes, sådan at der er fokus på at fastholde dem.

Arbejdsmiljømøder 
På arbejdsmiljømøderne deltager elevrepræsentant fra hver uddannelse, instruktørerne, praktikcenterchefen og skolens bygningsansvarlig. Der drøftes både fysisk og psykisk arbejdsmiljø i skolepraktik; alt fra sikkerhed på byggepladserne til drillerier eleverne imellem eller hvad der er aktuelt det pågældende tidspunkt.

Kvalitetsudviklingsmøder 
På kvalitetsudviklingsmøderne deltager alle instruktører og praktikcenterchefen. Formålet er at drøfte kommende indsatsområder. Det kan være opsøgende arbejde, arbejdsopgaver til eleverne, udvikling af nye tiltag, elevproblematikker, kursusbehov for instruktørerne, opfølgning på møder i elevforum og arbejdsmiljømøderne.

På disse møder drøftes ligeledes værktøj, udstyr og andet som forventes at blive et behov.